Jesteś tutaj
Home > Prywatność
 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.obeznani.com.pl/ jest właściciel portalu Obeznani.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności, by chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu stojącemu w sprzeczności z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   • porozumiewania się z usługobiorcą (klientem)
   • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej http://www.obeznani.com.pl/
  2. Administrator przetwarza niżej wymienione dane osobowe Usługobiorców:
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób użytkowania przez Usługobiorcę usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, którego używał Usługobiorca.
   • Informacje o rozpoczęciu, finalizacji oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Udostępnienie danych osobowych, wzmiankowanych w pkt 2 jest konieczne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Użytkowanie strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się potrzeba udostępnienia danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, o rozpoczęciu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora ma miejsce każdorazowo w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie wiązało się z realizacją umowy lub potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Wszystkim osobom dana jest możność do sprawdzenia przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza możność do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, chwilowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, fałszywe albo zgromadzono je z naruszeniem ustawy lub są już niepotrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Celem realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Witryna Usługodawcy korzysta z plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest tożsamy ze zgodą na ich użycie.
  2. Implementacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w witrynie. W plikach „cookies” mieszczą się informacje niezbędne do właściwego funkcjonowania strony internetowej, przede wszystkim tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej używane są rodzaje: Użytkownik ma możność zadecydowania w ramach dostępu plików „cookies” do swojego komputera przez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do niebezpieczeństw oraz rodzaju danych objętych ochroną, a przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom postronnym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących norm oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne przeciwdziałające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupoważnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Top